اعراب قصد رقابت اتمی با ایران را ندارند/ از داعش شکست نخورده ایم