یکی از مخاطبان اصلی امام حسین(ع)، نخبگان سیاسی و فرهنگی جامعه‌اند