بازار غیررسمی اطراف بیمارستانها برای تامین غیرمجاز داروی بیماران مهاجر افغان