متاسفانه عده‌ای در کشور شوخی را جدی و جدی را شوخی گرفته‌اند