رهبری فرد: حریفان آسیایی را هواداران می برند، نه پرسپولیس/یک گل حاشیه امنیت خوبی نیست