نوازنده پیشکسوت موسیقی با خوانندگان جوان همکاری می‌کند