برگزاری اولین نمایشگاه احیای میراث اهل بیت (ع) در مصر