اوباما: اگر خدا خواست و 20 سال دیگر زنده بودم و ایران سلاح هسته ای داشت، اسم من روی آن خواهد بود