داش آغوز میزبان دیدار شاگردان کی روش با ترکمنستان شد