۱۴ دلیلی که آخرش اخراج از کار است/ اختلاف نظر شدید بر سر حقوق‌ها