نخستین نمایشگاه تخصصی معدن در خراسان جنوبی افتتاح شد