رهبر انقلاب به رمان «جاده جنگ» لطف داشتند/ نگارش جلد دوازدهم آغاز شد