معاون ترافیک شهردار تهران تشریح کرد: جزئیات جریمه جدید متخلفین طرح ترافیک