احداث باغ‌موزه دفاع مقدس در مهمترین ورودی کرمانشاه