آمریکا دو شرکت فروشنده هواپیما به ایران را تحریم کرد