حمایت اتاق بازرگانی کرمان از برنامه های توسعه ای استان