ارمنستان خواستار کمک ایران برای توسعه صنعت برق خود شد