حماسه فتح خرمشهر، صحنه درخشانی از پیوند امت با ولایت بود