جبران کسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها در مرحله سناريو نويسي است