عدم اطمینان به کسب سود دلیل اصلی غیبت نقدینگی در بورس