دولت نیازمند تهیه بسته سیاست گذاری برای پرهیز از کسری بودجه است