18 میلیارد ریال اعتباربرای تکمیل شهرک صنعتی تیرورمیناب هزینه می شود