اولین همایش حامیان محیط زیست و منابع طبیعی مدارس شهر تهران برگزار شد