پناهندگان اتیوپیایی یمن هم از حملات عربستان در امان ...