اقتدار و موفقیت نظام صنفی یارانه ای در مقابل نهاد های مشابه/ با اهداف مورد نظر فاصله زیادی داریم