بانک مرکزی موظف به اختصاص تسهیلات برای خرید گندم داخلی شد