عربستان: سناريوهاي برخورد با کشتي ايراني درنظر گرفته شده / اگر تهران می خواهد با انتقال سلاح به حوثی ه