پرچم اقتصاد مقاومتی را هیچکس در اصفهان به دست نگرفته است