از ابتدا موضع موافق یا مخالف گرفتن کار انسان با ایمان نیست