اعتراف آمریکا به کشته شدن کودکان سوری در حملاتش علیه داعش