داش آغوز میزبان دیدار شاگردان کی روش با ترکمنستان شد/شیطنت ترکمن ها در اولین گام