زمان صیحه آسمانی/ جبرئیل در ندای آسمانی چه می گوید؟