خشم عمومی در مصر با انتصاب وزیر دادگستری جدید بالا گرفت/سیسی مبارک دوم است