مجتمع پرورش گاوشیرده دوهزار راسی در بستک راه اندازی می شود