ضرورت تشکیل تعاونی ها از گروهای تخصصی همگن/توسعه بخش تعاون زمینه ساز رونق تولید است