«ماسوله» درانتظار ثبت جهانی/ اقدامات مسئولان کاری ازپیش نبرده است