قائم مقام اجرایی سازمان سینمایی: جزییات تغییر ساختاری موسسات تابع سازمان سینمایی/برخی با ذوق زدگی در