برنده مزایده برای پرسپولیسی‌ها پرواز چارتر می‌گیرد؟