جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در مرحله سناریو نویسی است