سقوط «تدمر»/تخریب بارگاه «خضر» پیامبر/میزبانی آستانه برای مذاکرات صلح