میزبانی همدان در مسابقات آسیایی او-اسپرت مناسب بوده است