شهرهای مازندران به دوربين های پايش تصويری مجهز می شوند