اختصاص اعتبار برای طرح توسعه فرودگاه شهید آیت الله دستغیب فارس