مذاکره با بخش خصوصی برای ایجاد مخازن ذخیره‌سازی گاز در خارج از کشور