اولين کارخانه کمپوست مازندران ۱۵ خرداد ماه افتتاح می شود