برترین های سبک آکسایا و اهمتان مسابقات آسیایی او- اسپرت مشخص شدند