جلسه ویژه بانک‌ها برای بحث در مورد موضوعی غیر از نرخ سود