برگزاری کنسرت موسیقی مقامی افغانستان در باغ و عمارت جهانی اکبریه بیرجند