کاهش نرخ تولید علم در کشور طی دو سال گذشته/ غلبه تفکر غرب گرا علت عدم موفقیت در حوزه علوم انسانی