چرا این مدیران جهادی ترور نمی شوند؟/جاهلیتی مدرن، در مقابل عقلانیتی قدیمی!